اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر برهان قطبی

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک از انگلستان

دکترای مدیریت استراتژیک 

DBA

مدرس، مشاور و سر ممیز سیستم‌های مدیریت کیفیت

عضو انجمن مهندسی پزشکی 
عضو انجمن مدیریت کیفیت
مدرس استانداردهای ملی و بین المللی

بیوگرافی شخصی

مدرس دوره های تخصصی از سال 1358 تاکنون

سرممیزی 7 استاندارد  مدیریت کیفیت 

سرممیز انحصاری ISO27001 در ایران

مشاور در مدل تعالی سازمانی EFQM

مشاور در مدل تعالی سازمانی BFQM انگلستان

کارشناس تدوین استاندارد ملی در سازمان ملی استاندارد ایران

ممیز و کارشناس ارشد SGS

مشاور در تدوین و طراحی اتاق تمیز، تکنیکال فایل، GNP  و…

مدرس دور ه های انجمن صنفی تجهیزات پزشکی

مدیر یکی از بخش های ایران خودرو به مدت 10 سال

همکاری با شرکت سوپا 

مهارت های تخصصی

برنامه ریزی استراتژی
توسعه فناوری پزشکی
مشاوره مدیریت کارخانه

تنوع تجربیات

نظر، سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید