اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر شهرام توفیقی

* دکترای تخصصی مدیریت خدمات
بهداشتی و درمانی 1380  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

* دکترای تخصصی فارماکولوژی 1377 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

* دکترای پزشکی عمومی 1363 دانشگاه تهران

ایمیل:itconfs@gmail.com

تلفن: 64545459

فاکس: 64545459


سوابق علمی و اجرایی

 عضو بورد هیات ممتحنه و ارزشیابی مدیریت و اقتصاد سلامت وزارت بهداشت 1380 الی 1392

مشاور اقتصاد سلامت معاون درمان وزارت بهداشت 1392 تا 1396

مدیر گروه اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) 1392- 1397

مدیر گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه 1377-1383 و 1387-1392

رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1387-1388

عضو کمیته تدوین برنامه درسی اقتصاد سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1380 -1384

مدیرکل استانداردها و اعتباربخشی مراکز درمانی وزارت بهداشت 1378 -1379

فائم مقام بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1374- 1375

بنیانگذار و رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1371 – 1374

 

قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1369- 1370

مهارت های تخصصی

پزشک
دکترای مدیریت سلامت
دکترای فارماکولوژی

تنوع تجربیات

دانشیار بازنشسته گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

استاد مدعو دکترای اقتصاد سلامت دانشگاه آزاد اسلامی

عضو گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی
ایران

عضو گروه سلامت دیجیتال فرهنگستان علوم پزشکی ایران

هماهنگ کننده گروه Big Data & AI مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
ایران

عضو و نایب رئیس کمیته متناظر TC215 استانداردهای فناوری اطلاعات سلامت، سازمان ملی
استاندارد ایران

عضو کمیته متناظر TC 323 استانداردهای اقتصاد چرخشی، سازمان ملی استاندارد ایران

سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی بیمه سلامت ایران

رئیس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

عضو هیات مدیره انجمن علمی مهندسی سیستم های سلامت ایران (مستقر در دانشگاه
تربیت مدرس)

عضو سابق کمیته مشورتی وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی

نظر یا سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید

لطفا نظرات خود را ارسال فرمایید