اعضای هیات علمی و اساتید مرکز

دکتر نادر عسگری

بیوگرافی شخصی

مهارت های تخصصی

برنامه ریزی استراتژی
توسعه تکنولوژی
طراحی نرم افزار

تنوع تجربیات

نظر، سوال یا پیشنهاد خود را ارسال نمایید

چنانچه پیامی برای استاد میخواهید بفرستید می توانید از فرم زیر استفاده نمایید